บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด
CHANCHAI ENGINEERING&EQUIPMENT CO.,LTD.

บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์จํากัด
บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์จํากัด

เป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการโดยตรงจากผู้ผลิตจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร ในการให้บริการอะไหล่, ซ่อมบํารุง , บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และรวมถึงยังสามารถให้บริการในการอบรมต่าง ๆ สําหรับลูกค้าองกรณ์ต่าง ๆ ด้วย
โดยเริ่มธุระกิจจากการจดทะเบียนการค้าภายใต้ชื่อ หจก. ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ขยายธุระกิจและเปลี่ยนจากเดิมเป็น
บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์จํากัด ในปี 2529 จากประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปี
ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าสามารถให้คําแนะนําในสินค้า และบริการให้กับลูกค้า เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคุณภาพของการผลิตของท่าน
ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีสินค้าดังต่อไปนี้

1. URYU Power Tools
จากผู้ผลิต URYU SEISAKU LTD จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือลมมาตั้งแต่ปี 1915
สินค้า URYU ผลิตมาเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงทําให้มีความทนทานและคุณภาพสูงในการใช้งานแบบต่อเนื่อง
ในสายการผลิต โดยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท โดยทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า URYU แต่ผู้เดียวในประเทศไทย มามากกว่า 35 ปี พร้อมบริการอะไหล่ การซ่อมบํารุง ครบวงจร
กดเพื่อดูสินค้า URYU ทั้งหมด

2. TOHNICHI TORQUE PRODUCTS
สินค้า TOHNICHI เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1949 ซึ่งทางผู้ผลิตได้จําหน่ายและชํานาญเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดแรงบิดโดยเฉพาะและได้รับมาตรฐาน ISO และ JQA จึงได้รับการยอมรับในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก
สินค้าของ Tohnichi มีหลากหลายประเภทให้เลือกซึ่งครอบคลุมสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแรงบิดทั้งหมด สินค้าได้รับมาตรฐานมาพร้อม
ใบรับรอง Calibration Certificate ซึ่งสามารถอ้างอิงตาม National Standard ได้ ทางบริษัทได้เป็นตัวแทนสินค้า Tohnichi มามากกว่า 30 ปี พร้อมบริการหลังการขาย อะไหล่ ซ่อมบํารุง รวมถึงการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และ ISO Standard.
กดเพื่อดูสินค้า TOHNICHI ทั้งหมด

3. ENDO Products
สินค้า ENDO เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความไว้วางใจต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก และได้รับความเชื่อถือในคุณภาพของ
สินค้า โดยมีสินค้าหลายประเภทโดยแต่ละประเภทมีหลากหลายแยกย่อยตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า ENDO แต่ผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร
กดเพื่อดูสินค้า Endo ทั้งหมด

4. PANASONIC CORDLESS Battery tools
เป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบที่คํานึงถึงการประหยัดพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถสร้างความสะดวกสบายในการประกอบได้โดยเป็นเครื่องมือ Impact ที่ใช้กําลังไฟฟ้าจาก Battery โดยไม่มีสาย และสามารถควบคุมแรงบิดได้โดยใช้ Remote control เป็นตัวตั้งค่า จึงคล่องตัวในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า Panasonic Cordless battery tools
อย่างเป็นทางการ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร
กดเพื่อดูสินค้า PANASONIC ทั้งหมด

5. MITOLOY
สินค้า MITOLOY เป็นสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตและจําหน่าย Hand tools , Impact sockets , Sockets , Bits
และอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้า MITOLOY ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และความทนทาน จึงเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้ง เป็นตัวแทนสินค้า MITOLOY แต่ผู้เดียวในประเทศไทย
กดเพื่อดูสินค้า MITOLOY ทั้งหมด

6. HEYCO PRODUCTS
HEYCO เป็นสินค้าประเภทเครื่องมือช่างทั้วไปจากประเทศ Germany ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จึงให้ความทนทาน
เหมาะกับเป็นเครื่องมือของมืออาชีพ ซึ่งสินค้าของ HEYCO ด้วยเหตุผลดังกล่าวสินค้า HEYCO จึงมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
ซึ่งท่านสามารถวางใจในคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า HEYCO แต่ผู้เดียวในประเทศไทย
กดเพื่อดูสินค้า HEYCO ทั้งหมด

7. ESTIC Electric Nutrunner

ESTIC เป็นเครื่องมือไฟฟ้าสําหรับอุตสาหกรรมการประกอบจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมการประกอบที่ต้องการความแม่นยํา
ในการขันแน่น ( Torque Control ) ในระดับสูง รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลการขันแน่น ( Fastening Data ) ได้ด้วย โดยสินค้าของทาง
ESTIC มีให้เลือก เป็นชุดสําเร็จรูป ESTIC HANDHELD NUTRUNNER หรือประเภทที่เป็นเครื่องจักร ESTIC Multiple Nutrunner ที่สามารถขันได้ทีละหลาย ๆ หัว ซึ่งทางบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนสินค้า ESTIC พร้อมบริหารหลังการขายครบวงจร
กดเพื่อดูสินค้า ESTIC ทั้งหมด

8. OHMI Products
OHMI เป็นผู้ผลิต BITS and SOCKETS จากประเทศญี่ปุ่น มีความหลากหลายในสินค้า ครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท
ตั้งแต่อุตสาหกรรม Electronic , Automobile industries และอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทได้เป็นตัวแทนสินค้าของ OHMI ในประเทศไทย
กดเพื่อดูสินค้า OHMI ทั้งหมด

About our service
ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์
บริการหลังการขาย CCE

ทางบริษัทได้คํานึงถึงเรื่องการบริการหลังการขายเป็นสําคัญ โดยทางบริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บสํารองอะไหล่ต่าง ๆ จํานวนมากในสต๊อก สําหรับ เพื่อพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าเสมอ

ทางบริษัทพร้อมให้บริการทั้งการบริการซ่อมบํารุง หรือการบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
โดยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยช่างผู้ชํานาญงานของเราทั้งหมดได้ผ่านการฝึกอมรบ
จากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งมาให้เราซ่อมบํารุง หรือตรวจสอบจะได้ตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ก่อนส่งคืนกลับไปยังลูกค้า

ทั้งนี้ทางบริษัทยังได้มีบริการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับ การใช้งาน หรือ การซ่อมบํารุง ให้กับลูกค้าในภาคโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัทมาโดยตลอด โดยหลักสูตรการอบรมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

Certificate TOHNICHI TORQUE

บริการซ่อมบํารุง CCE
สํารองอะไหล่ต่าง ๆ ของ CCE
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|