บริษัท ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด

         จากประสปการณ์มากกว่า 50 ปี เราจึงมีความชํานาญในเครื่องมือสําหรับการประกอบ เครื่องมือวัดแรงบิดต่างๆ รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยได้รับการไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายแบบครบวงจร

         โดยเริ่มต้นก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 ในนาม ห.จ.ก ชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ตั้งอยู่ที่ 36-40 ถ. พะเนียง อ.ป้อมปราบ ต.โสมนัส ก.ท.ม โดย นาย สมชาย อัศวดํารงชัย เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนทั่วไป โดยขณะนั้นมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์จึงทําให้ทางบริษัทได้ริเริ่มนําเข้าสินค้าสําหรับใช้ในการประกอบ ขันแน่น ประเภทเครื่องมือใช้กําลังลม และ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในภาคการผลิตเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเป็นเจ้าแรก ๆ และได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในเวลาต่อมา

 

       จากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทางบริษัทจึงทําการขยายธุระกิจ และจดทะเบียนใหม่เป็น บริษัทชาญชัยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์อีควิปเม้น จํากัด ในปี พ.ศ. 2527 และได้ย้ายสํานักงานใหญ่มาที่ 407/68 ซ. แจ้งวัฒนะ 6 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพ  โดยให้การจัดจําหน่ายสินค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่าย และ การบริการหลังการขายแบบครบวงจร อาธิเช่น

  1. URYU , Power tools
  2. Tohnichi Torque Products
  3. ENDO , Spring Balancer and Air hoist
  4. Panasonic Cordless Battery tools
  5. Mitoloy Sockets and Hand tools
  6. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง , เครื่องจักร , และเครื่องมือทดสอบต่างๆ

SERVICE

Print

       นอกจากการจําหน่ายสินค้าแล้ว ทางบริษัทยังคงให้ความสําคัญในการบริการหลังการขาย โดยทางบริษัทเชื่อว่าสินค้าที่ดีนั้นต้องมีการบริการหลังการขายที่ดีด้วย เพราะเนื่องจากลุกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องการบริการซ่อมแซม หรือ การบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้สายการผลิตดําเนินไปอย่างไม่ติดปัญหา โดยสินค้าทั้งหมดที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายนั้น ทางบริษัทสามารถให้บริการ อะไหล่ ซ่อมแซม โดยช่างผู้ชํานาญงานที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตต่างๆ รวมถึงการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration service) ซึ่งได้รับรองห้องปฐิบัติการภายใต้มาตรฐาน ISO17025 โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่นําสมัยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นห้องปติบัติการที่ชํานาญงานด้านการทดสอบเครื่องมือวัดแรงบิดโดยเฉพาะที่แรกของประเทศไทย

       ทั้งนี้ยังให้บริการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ การขันแน่น การประกอบ การซ่อมบํารุงสินค้า ในแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย

OUR PARTNER COMPANY

Scroll to Top