Panasonic

จากความชํานาญในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และ Battery Panasonic จึงได้เห็นความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมด้วย โดย Panasonic Cordless Battery tools ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ต้องการลดการใช้พลังงานในภาคการผลิต Panasonic จึงได้พัฒนาสินค้า Impact Cordless Battery ขึ้นมาเพื่อตอบสนองของตลาด โดยสินค้าของ Panasonic มีขนาดให้เลือกหลากหลายครอบคลุมถึงการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งยังสามารถควบคุมแรงบิด และที่สําคัญคือช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งทําให้ต้นทุนในการผลิตของลูกค้าลดลงได้ ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า Panasonic Cordless Battery tools แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร

Scroll to Top